Kỹ năng huấn luyện và kèm cặp nhân viên

900,000 30,000