Tư duy giải quyết vấn đề và ra quyết định

900,000 30,000